In overweging nemende:

  • dat er internationaal toenemende kritiek is op het uitrollen van het 5G-netwerk en ook steeds meer Culemborgers zich zorgen maken ;

  • wereldwijd een groep van meer dan 230 vooraanstaande artsen, wetenschappers en onderzoekers zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico's van 5G de EU en om uitstel van het uitrollen van het 5G netwerk heeft gevraagd; 

  • de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2011 hoogfrequente straling afkomstig van zendmasten, mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toepassingen heeft geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend;

  • er wetenschappelijke onduidelijkheid is over de veiligheid van 2G, 3G en 4G en er toenemend wetenschappelijk bewijs is voor schadelijke effecten op mens, dier en milieu;

  • er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van frequenties die voor 5G gebruikt zullen worden;

  • er voor 5G een veelvoud aan antennes nodig is in vergelijking met 4G, waardoor om iedere ca. 100 meter een antenne/small cell bevestigd zal worden aan lantaarnpalen, stoplichten, bushokjes e.d. wat zal zorgen voor een enorme toename aan straling aangezien 2G, 3G en 4G ook operatief blijven;

 

vragen ondertekenaars de gemeente Culemborg:

1) Het voorzorgsbeginsel toe te passen en geen 5G en andere nieuwe zendfrequenties in de gemeente Culemborg in gebruik te nemen zolang er wetenschappelijke onzekerheid is over de gezondheidseffecten en er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is dat de frequenties en zendsterkten veilig zijn voor mens, dier en milieu. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid van risico's;

2) Een duurzaam antennebeleid te ontwikkelen:

  • waarin de gemeente haar zorgplicht serieus neemt en waarin de adviezen van Resolutie 1815 van de Raad van Europa betreffende o.a. het voorzorgsbeginsel, voorlichting en bescherming van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en elektrogevoeligen serieus in overweging worden genomen;

  • waarin het recht van burgers op inspraak op zenderplaatsing geborgd wordt zodat de locatie van zendmasten (ook lager dan 5 meter) en small cells (ook lager dan 0,5 meter) niet éénzijdig wordt bepaald door de belangen van telecombedrijven maar omwonenden, milieuorganisaties en ook de gemeente zelf meer invloed kunnen uitoefenen (Deze inspraakmogelijkheid is nu zeer gering, maar de nieuwe omgevingswet in 2021 biedt mogelijkheden op uitbreiding daarvan). 

5G Manifest Culemborg

Het 5G manifest zal in de loop van 2019 aangeboden worden aan de gemeente Culemborg